De juiste oplossing voor uw stofprobleem

Bij natte bewerking van natuursteen ontstaat waternevel. Wanneer daarin teveel legionellabacteriën aanwezig zijn, kan dat leiden tot de zogenaamde veteranenziekte. Bij het vernevelen van water is daarom volgens de overheidsvoorschriften* noodzakelijk om een beheersplan op te stellen en uit te voeren.

* (Ministerie van VROM voor leidingwater en Ministerie van SZW/Arbeidsinspectie voor andere soorten water)

Legionellabacteriën zijn meestal in water aanwezig. Lage concentraties zijn voor de gezondheid echter geen probleem. Het beheersplan moet er daarom op gericht zijn de concentratie bacteriën zo laag mogelijk te houden. In leidingwater is de concentratie legionellabacteriën laag. De kans op gezondheidsproblemen door het inademen van de nevel is dan minimaal. Bij recirculatie en zuivering van water is de kans op het ontstaan van een te hoge concentratie legionellabacteriën wel aanwezig.

Schoon leidingwater

Indien u niet recirculeert en alleen schoon leidingwater gebruikt kan het beheersplan beperkt zijn:

• Stel een overzicht op van het leidingnet en onderdelen van de waterbehandelingsinstallatie.
• Controleer het leidingnet op dode stukken leiding en verwijder deze.
• Houd de watertemperatuur laag (20 oC of lager).
• Zorg voor voldoende afstand tussen leiding en warmtebronnen om onnodig opwarmen te voorkomen.
• Zorg voor regelmatige doorstroming. Na vakanties of indien bepaalde bewerkingen alleen periodiek worden uitgevoerd, eerst even doorspoelen.
• Leg wat u doet en afspreekt schriftelijk vast zodat dit bij eventuele controle kan worden aangetoond.

Bij recirculatie

Bij recirculatie (en eventueel zuivering) van water, of bij gebruik van niet-leidingwater (bijvoorbeeld regenwater) zijn extra maatregelen nodig om vorming en verspreiding van legionellabacteriën tegen te gaan:

• Zie de maatregelen bij gebruik van schoon leidingwater;
en verder:
• Beperk de kans op het inademen van nevel, bijvoorbeeld door het aantal bronnen te beperken en/of door waternevel af te vangen of af te schermen (of door de vrijkomende nevel af te zuigen).
• Gebruik schoon leidingwater (dus geen opgevangen regenwater).
• Gebruik geen materialen die in contact komen met het water en die het ontstaan van een bacteriefilm bevorderen.
• Zuiver het water omdat verontreiniging bacteriegroei kan stimuleren.
• Zorg voor periodieke reiniging/ontsmetting van de installatie om eventuele bacteriefilm te verwijderen.
• Stel met periodieke metingen vast of de verontreiniging afdoende is beheerst.
• Indien legionella is aangetoond kan het noodzakelijk zijn een desinfectiemiddel toe te voegen. Zo kunt u bacteriegroei tegengaan of de mate van besmetting beperken.

Legionellabeheersplan

Bovenstaande maatregelen zijn een onderdeel van een zogenaamd legionellabeheersplan. Voor het opstellen en ‘onderhouden’ van zo’n plan kunt u het beste een gespecialiseerd adviesbureau inschakelen. Het beheersplan, de activiteiten die in het kader van dat plan worden uitgevoerd en de gegevens die worden verzameld (metingen, onderhoud, reiniging, etc.) moeten schriftelijk worden vastgelegd. Deze gegevens moeten tenminste 3 jaar worden bewaard.

Legionellabeheersing Steenhouwerij Jansen

“RECIRCULATIE VAN WATER LONEND”

Bij Jansen heeft men met het beheersen van legionella de nodige ervaring opgedaan. Recirculatie van water was economisch noodzakelijk omdat het waterverbruik erg hoog was. In het water werd echter legionella aangetroffen. “De situatie is nu onder controle”, meldt een woordvoerder van Jansen. “Het is echter wel noodzakelijk een gespecialiseerd bureau in te schakelen. Het beheersplan functioneert goed en de kosten vallen nu mee, want men komt nog maar één keer per jaar langs voor controle. Het onderhoud en bijhouden van het beheersplan doen we zelf. In het begin zijn er natuurlijk de nodige kosten: aanschaf waterbehandelingssystemen, controle en diverse aanpassingen van het leidingsysteem en ontwikkelen/opstarten van het beheersplan.”

Meer weten over Legionella en voorkomen risico’s