Inhoud

Het idee Kenniscentrum Steen is begin 2013 ontstaan toen een groep ondernemers samen besloten dat het tijd was voor een geheel nieuwe werkwijze in de sector. Zij hebben de nieuwe vereniging DI-Stone voor ondernemers opgericht. Vervolgens is met specialisten een nieuwe opzet voor een onafhankelijk Kenniscentrum bedacht dat volledig gefinancierd kan worden uit zogenaamde Profijtdiensten.

Waarom een nieuw KennisCentrum Steen?

De natuursteenbranche bestaat uit 900 bedrijven die gespecialiseerd zijn in steenachtige producten. Bijna 60 jaar lang is door dit type bedrijven geïnvesteerd in een eigen kenniscentrum. Met als een van haar kerntaken de promotie van goede toepassingen van natuursteen door deskundige vakbedrijven. Vanaf 1954 t/m 2003 was dit het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf en sinds 2004 de stichting Centrum Natuursteen. De nieuwe naam is sinds 1-9-2013 KennisCentrum Steen.

Opdrachtgevers inspireren.

Door de objectieve, hoogwaardige voorlichting en de vele activiteiten is een sterke naam en vertrouwen opgebouwd. Vele type opdrachtgevers, overheden, universiteiten, andere kenniscentra en alle type media weten het Centrum goed te vinden voor hoogwaardige kennis over natuursteen.

Vakbedrijven maken waar.

Vakbedrijven moeten zich dagelijks bewijzen in de markt als specialist bij de steeds beter geïnformeerde opdrachtgevers. En daarom worden al deze bedrijven – de ondernemers en de werknemers – in brede zin ondersteund. Zij kunnen altijd een beroep doen op het KennisCentrum Steen.

Publieke basis valt weg.

Door het opheffen van het HBA (zie ‘Sectoren’) is er vanaf 2014 geen mogelijkheid meer om alle 900 vakbedrijven te laten bijdragen aan een collectief budget voor sector brede belangen. Via de CAO dragen ongeveer 200 bedrijven nog wel samen bij aan collectief budget. Maar ook dat budget is veel lager geworden doordat de werkgelegenheid met 1/3 is verlaagd door de crisis. Van het resterende CAO-budget kunnen slecht een zeer beperkt aantal activiteiten kunnen ondernomen. De CAO-partijen hebben daarbij een focus op de erkende WEB-opleidingen, vanaf BBL-niveau 2.

Minder publiek, meer Profijt.

Minstens zo belangrijk is de maatschappelijke ontwikkeling dat ondernemers en werknemers minder bereid zijn om bij te dragen aan een collectief budget. Ondernemers willen zelf direct profiteren van eigen uitgaven. De resultaten moeten zeer concreet toepasbaar zijn voor hun bedrijf. En ook werknemers hebben geconstateerd dat de zekerheid van een arbeidsovereenkomst sterk is afgenomen. Zij investeren actiever in de eigen competenties om daardoor minder kwetsbaar te zijn op de arbeidsmarkt. En daarbij wordt vaker eigen vrije tijd ingezet en worden scholingskosten zelf betaald.

Van Publiek-profijt naar alleen Profijt.

Het Centrum Natuursteen heeft op basis van een Businessplan vanaf eind 2009 geïnvesteerd in zogenaamde Profijtactiviteiten voor ondernemers en werknemers. Deze activiteiten sloten aan op de Publieke activiteiten. Toen was al bekend dat het beschikbare Collectieve budget wezenlijk lager zou worden. Daardoor is nu een breed pakket aan Profijtdiensten beschikbaar. Door de beschikbare kennis efficiënt in te zetten, kunnen de tarieven laag gehouden worden. Zie verder ‘Vakbedrijven’ en ook ‘Vakmensen’

Ondernemers en werknemers besturen zelf.

Alle werkzame personen in de sector, ondernemers en werknemers, zijn jarenlang rechtstreeks en breed geïnformeerd over alle activiteiten en ontwikkelingen door de uitgaven ‘Steen in Druk’. En die lijn wordt ook doorgezet, waarbij gebruik wordt gemaakt van de sociale media en ict-technieken. Alle branchegenoten worden zo ook rechtstreeks betrokken, zodat zij de uiteindelijke koers bepalen bij het KennisCentrum van hun sector.

Visie en missie

Het Kenniscentrum Steen heeft als visie dat gespecialiseerde vakbedrijven enorme mogelijkheden hebben mits zij op een innovatieve manier (blijven) werken. En de missie is om alle ondernemers en werknemers, die dat wensen, direct en aantoonbaar effectief te ondersteunen in brede zin. Het Centrum wil door een innovatieve werkwijze en de directe contacten met alle ondernemers en werknemers aantonen dat zo samen zeer effectief gewerkt kan worden aan een toonaangevende kleine sector. Vanzelfsprekend wordt zoveel mogelijk aangesloten op andere goede initiatieven in de sector.

Bestuur.

Het onafhankelijke KennisCentrum Steen heeft een bestuur en Adviesraad. Het bestuur realiseert de visie en de missie door uitgebalanceerde Jaarplannen met meetbare doelstellingen die steeds aansluiten op de praktijk in de sector. Het bestuur wordt daarbij o.a. geadviseerd door een Adviesraad die bestaat uit deskundigen en specialisten die een bijdrage kunnen leveren aan genoemde visie en missie.

Meer weten?