Disclaimer

Disclaimer voor www.kenniscentrumsteen.nl

Stichting KennisCentrum Steen (Kamer van Koophandel: 58030778), hierna te noemen Stichting KennisCentrum Steen, verleent u hierbij toegang tot www.kenniscentrumsteen.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Stichting KennisCentrum Steen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Stichting KennisCentrum Steen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting KennisCentrum Steen.

Alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting KennisCentrum Steen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting KennisCentrum Steen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting KennisCentrum Steen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het Kenniscentrum Steen heeft als doel het bevorderen van goed vakwerk door deskundige bedrijven in maatschappelijk belang en zet daar alle beschikbare middelen voor in. Het Kenniscentrum heeft geen winstoogmerk. Het Kenniscentrum heeft in de loop der jaren van bedrijven, instanties en personen  foto’s en afbeeldingen ontvangen om genoemde doelen te realiseren. Voor zover mogelijk en redelijk was is gecontroleerd of er andere rechthebbende waren op alle gebruikte uitingen. Indien iemand kan aantonen de enige rechthebbende te zijn en bezwaar maakt tegen de publicatie op deze site, dan zullen wij die afbeelding of foto direct verwijderen.